Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง งบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
กิจการสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สถิติ
สถิติการให้บริการ และสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2564
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
สอบถามข้อมูล (Q&A)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ข้อเสนอแนะต่างๆ)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เป็นระบบปิด และบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าดูได้)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ปี 2565 (28 ม.ค. 2565)  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (25 ม.ค. 2565)  
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (19 ม.ค. 2565)  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรื... (12 ม.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลไม้งาม ประจำปีงบประมาณ... (04 พ.ย. 2564)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลไม้งา... (15 ต.ค. 2564)
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (30 ก.ค. 2564)
เทศบาลตำบลไม้งาม ขยายระยะเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร... (28 พ.ค. 2564)
เทศบาลตำบลไม้งาม ขยายระยะเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร... (29 เม.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่องผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (22 เม.ย. 2564)
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลไม้งาม ... (08 เม.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งามเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนัก... (02 เม.ย. 2564)
รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) ... (02 เม.ย. 2564)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอ... (02 เม.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เพื่อป... (01 เม.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อ... (01 เม.ย. 2564)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลไม้งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2... (31 มี.ค. 2564)
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (22 มี.ค. 2564)
ประกาศรับสมัคร เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (15 มี.ค. 2564)
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดเตรียมข้อมูลในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประ... (02 ก.พ. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล... (14 ม.ค. 2565)  

ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพ... (14 ม.ค. 2565)  

นายไพศาล ชมภู นายกเทศมนตร... (14 ม.ค. 2565)  

11 มกราคม 2565 นายไพศาล ช... (14 ม.ค. 2565)

วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2... (14 ม.ค. 2565)

เทศบาลตำบลไม้งามร่วมประชา... (14 ม.ค. 2565)

วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2... (14 ม.ค. 2565)

6 มกราคม 2565 นายไพศาล ชม... (14 ม.ค. 2565)

6 มกราคม 2565 นางธมนวรรณ ... (14 ม.ค. 2565)

6 มกราคม 2565 เทศบาลตำบล... (14 ม.ค. 2565)

วันพฤหัสบดี ที่ 30 ธันวาค... (14 ม.ค. 2565)

นายไพศาล ชมภู นายกเทศบาลต... (14 ม.ค. 2565)

การประชุมประชาคมเพื่อรับฟ... (01 ธ.ค. 2564)

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป... (08 มิ.ย. 2564)

วันที่ 27 พ.ค. 64 เวลา09... (27 พ.ค. 2564)

วันที่ 13 พ.ค.2564 จนท.กอ... (13 พ.ค. 2564)

ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ... (01 เม.ย. 2564)

28 มีนาคม 2564 การเลือกตั... (30 มี.ค. 2564)

อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินก... (25 มี.ค. 2564)

23 มีนาคม 2564 เดินรณรงค์... (23 มี.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ... (05 ม.ค. 2565)  
แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2564 (งบเงินกู้เศรษฐกิจฐานราก) (15 ก.ย. 2564)  
แผ่นจัดซื้อ/จัดจ้างปี 2565 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (23 ส.ค. 2564)  
ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.บ้านวังม่วง (14 ก.ค. 2564)
ราคากลางโครงการก่อสร้างแท่นล้างรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลไม้งาม (14 ก.ค. 2564)
ราคากลางโครงการต่อเติมห้องเก็บของ(ต่อจากของเดิม) ด้านโรงจอดรถจักรยานยนต์ของเทศบา... (14 ก.ค. 2564)
ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณบ้านนางป... (14 ก.ค. 2564)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หลังโรงเรียนบ้านวังม่วง หมู่ที... (14 ก.ค. 2564)
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำทางเข้า โรงเรียนหนองกระโห้ (05 ก.ค. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (04 มิ.ย. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (19 พ.ค. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (07 เม.ย. 2564)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (02 เม.ย. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (11 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พาหนะและขนส่งรถบรรทุ... (24 ก.พ. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อต... (16 ก.พ. 2564)
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พาหนะและขนส่งรถบรรทุกดีเซล ด้วยวิธรประกวดราค... (16 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอรกรีตเสริมเหล็... (08 ก.พ. 2564)
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พาหนะและขนส่งรถบรรทุกดีเซล ด้วยวิธีประกวดราค... (04 ก.พ. 2564)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะตาเถียร-วังม่ว... (20 ม.ค. 2564)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384 E-mail : 5630102@dla.go.th
 


 www.maingam.go.th

 
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表