Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง งบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
กิจการสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สถิติ
สถิติการให้บริการ และสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2564
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
สอบถามข้อมูล (Q&A)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ข้อเสนอแนะต่างๆ)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เป็นระบบปิด และบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าดูได้)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ
        โครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารงานของเทศบาลตำบลไม้งาม ปัจจุบันโครงสร้างและอัตรากำลังของเทศบาลตำบลไม้งามเป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) โดยจำแนกส่วนราชการของเทศบาลตำบลไม้งาม เป็น 1 สำนักปลัด และ 3 กอง มีรายละเอียดดังนี้

ปลัด เทศบาล
     1. งานรับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติราชการประจำในเทศบาล ตำบล
     2. งานบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
     3. งานกำกับเร่งรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลตำบล

1. สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่ายอำนวยการ
     1.1 งานธุรการ
     1.2 งานการเจ้าหน้าที่
     1.3 งานแผนและงบประมาณ
     1.4 งานทะเบียนราษฎร
     1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     1.6 งานนิติการ
     1.7 งานพัฒนาชุมชน
     1.8 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
     1.9 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2. กองคลัง
     ฝ่ายบริหารงานคลัง
     2.1 งานพัสดุและทรัพย์สิน
     2.2 งานการเงินและบัญชี
     2.3 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
     2.4 งานธุรการ

3. กองช่าง
     ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
     3.1 งานแบบแผนและก่อสร้าง
     3.2 งานควบคุมอาคารและผังเมือง
     3.3 งานสาธารณูปโภค
     3.4 งานธุรการ

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
     ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
     4.1 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
     4.2 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
     4.3 งานสัตว์แพทย์
     4.4 งานรักษาความสะอาด
     4.5 งานธุรการ

แผนผังโครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384 E-mail : 5630102@dla.go.th
 


 www.maingam.go.th