Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง งบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน
โครงสร้างองค์กร และการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
กิจการสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมตามประมวลจริยธรรม
แจ้งเวียนประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลไม้งาม
สถิติ
สถิติการให้บริการ และสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
สอบถามข้อมูล (Q&A)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ข้อเสนอแนะต่างๆ)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เป็นระบบปิด และบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าดูได้)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service

ข่าวกิจกรรม 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

25 พ.ย. 2565
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประชาสัมพันธ์ จากโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

16 พ.ย. 2565
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประชุมพนักงาน หัวหน้าฝ่าย ผอ.กอง วางแนวทางการปฏิบัติงาน

09 พ.ย. 2565
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม งานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลไม้งาม ประจำปี 2565

31 ต.ค. 2565
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ขั้นตอนและวิธีกำจัดขยะอินทรีย์และขยะที่ย่อยสลายได้

20 ต.ค. 2565
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม วันรักต้นไม้ประจําปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

03 ต.ค. 2565
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ต้อนรับ นายสมเกียรติ คฤหะมาน ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลไม้งาม พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเทศบาลตำบลไม้งาม เริ่มปฎิบัติงาน

28 ก.ย. 2565
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ” วันพระราชทานธงชาติไทย” ประจำปี ๒๕๖๕ (Thai National Flag Day ) ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลไม้งาม

26 ก.ย. 2565
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลไม้งาม จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลไม้งาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไม้งาม

19 ส.ค. 2565
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ความหมาย ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

19 ส.ค. 2565
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ประดับตราสัญลักษณ์สำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384 E-mail : 5630102@dla.go.th
 


 www.maingam.go.th