Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง งบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
กิจการสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สถิติ
สถิติการให้บริการ และสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2564
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
สอบถามข้อมูล (Q&A)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ข้อเสนอแนะต่างๆ)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เป็นระบบปิด และบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าดูได้)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
ธีรพล ตันยา
ปลัดเทศบาลตำบลไม้งาม
โทรศัพท์ : 055 - 513301 ต่อ 106
มือถือ 089-8586611
Responsive image
Responsive image
Responsive image
จินตนา อ่อนน้อม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 055 - 513301 ต่อ 201
มือถือ 081-8886673
Responsive image
Responsive image
นิติกร (ว่าง)
Responsive image
วัชรา ธนะไชย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทรศัพท์ : 055 - 513301 ต่อ 202
มือถือ 085-7346605
Responsive image
ศรีนวล ศรีสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Responsive image
ชัชชัย นิลประดับ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
Responsive image
นายนภดล เกวี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Responsive image
รุจิรัฐ พงษ์กันทา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Responsive image
จุฑารัตน์ สงฆ์มณี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Responsive image
เกศมาลา บุญลือ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Responsive image
จิราภรณ์ อยู่พุ่ม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Responsive image
จ่าเอกเกรียงศักดิ์ ปทุมนันท์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
Responsive image
ชัชชน จิตรพินิจ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
Responsive image
วันทนา นาแก้ว
นักจัดการงานทั่วไป
Responsive image
กัญญ์ภัคญา ชูสุข
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
ฉลวย แก้วสีนวล
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
ลัดดาวัลย์ เนตรแก้ว
ครูผู้ดูแลเด็กสำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384 E-mail : 5630102@dla.go.th
 


 www.maingam.go.th