หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลไม้งาม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลไม้งาม
อ.เมืองตาก จ.ตาก
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก ค่ะ ^_^
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
อาชีพประชากร
 
 
ประชากรในตำบลไม้งามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ทำนาปลูกข้าว รองลงมาทำการประมง เลี้ยง
ปลานิล ตะเพียน ยี่สกเทศปลาดุก ปลาสวาย และทำปศุสัตว์
เลี้ยง โคเนื้อ โคนม ฯลฯ เป็นอาชีพเสริมเพื่อหารายได้อีกทาง
 
ภูมิประเทศ
 
 
ลักษณะภูมิประเทศ สภาพโดยทั่วไปของตำบลไม้งาม
เป็นที่ราบเชิงเขามีความลาดเอียงจากทิศตะวันออกมายังทิศ
ตะวันตก จดแม่น้ำปิง มีพื้นที่ทั้งหมด 25,393.13 ไร่ (40.63
ตารางกิโลเมตร)
 
ภูมิอากาศ
 
   
ตำบลไม้งาม จำแนกฤดูกาลออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้
  ฤดูหนาว เริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์
  ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม
  ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
   
ประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 95 นับถือศาสนาพุทธ และร้อยละ 5 นับถือศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และศาสนาอื่น ๆ
มีวัดและสำนักสงฆ์ จำนวน 7 แห่ง
  วัดเกาะตาเถียร์ หมู่ที่ 1   วัดไม้งามหลวง หมู่ที่ 2
  วัดท่าช้าง หมู่ที่ 4   วัดวังม่วง หมู่ที่ 5
  วัดเขาถ้ำ หมู่ที่ 6   วัดหนองกะโห้ หมู่ที่ 7
  สำนักสงฆ์ดอยดงน้อย บ้านสามไร่ หมู่ที่ 8
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
 
   
  ภาษาถิ่น ส่วนใหญ่มีการพูดสื่อสารภาษาไทยกลาง และภาษาถิ่นภาษาเหนือ (คำเมือง) ในบางหมู่บ้าน
  สินค้าพื้นเมือง ได้แก่ หมอน ผลิตภัณฑ์จากนุ่น , ตระกร้าสานพลาสติกด้วยเชือกพีวีซี , ครกหินแกรนิต
ประเพณี
  ประเพณีขึ้นธาตุเดือน 5 ไหว้พระขึ้นเขาถ้ำ ณ วัดเขาถ้ำ หมู่ที่ 6 จัดข้ำในวันพระครั้งแรกหลังประเพณี
สงกรานต์(ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 5)
  งานสักการะบุูชาพระธาตุเจดีย์ศรีสุนทร ณ วัดวังม่วง หมู่ที่ 5 จัดขึ้นทุกวันที่ 4 พฤศจิกายน ของทุกปี
  ประเพณีตานก๋วยสลาก ของวัดท่าช้าง หมู่ที่ 4 และวัดไม้งามหลวง หมู่ที่ 2ซึ่งจะจัดในช่วงหลังวันออก
พรรษาเป็นประจำทุกปี
  ประเพณีงานทำบุญกลางบ้าน   ประเพณีเทศน์มหาชาติ
  ประเพณีวันลอยกระทง (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี)   ประเพณีวันสงกรานต์ (วันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี)
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เกษตรกรตำบลไม้งาม มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ ซึ่งเพิ่มรายได้ในครอบครัว และทำในช่วงเว้นว่างจากการเกษตรที่เป็นอาชีพหลัก เช่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ การทำแคบหมู , การทำดอกไม้จันทน์ , การนวดแผนไทย การทำลูกประคบ ฯลฯ
 
การศึกษา
 
   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลไม้งาม จำนวน 3 แห่ง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้งาม
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระโห้
ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง
  โรงเรียนขุมชนบ้านไม้งาม   โรงเรียนบ้านวังม่วง
  โรงเรียนบ้านหนองกระโห้
ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
  โรงเรียนผดุงปัญญา
ระดับอุดมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
 
การสาธารณสุข
 
   
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้งาม จำนวน 1 แห่ง
  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 176 คน
  ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ตั้งอยู่บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวั่ดตาก
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ความปลอดภัยในท้องถิ่น
 
   
  อาสาสมัครตำรวจบ้าน จำนวน 1 ชุด
  ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตำบลไม้งาม จำนวน 1 แห่ง
  ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
  อาสาสมัครป้องปรามยาเสพติตตำบลไม้งาม จำนวน 300 คน
  จุดตรวจประจำตำบล จำนวน 2 แห่ง
  ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลไม้งาม จำนวน 1 แห่ง
  กลุ่มพลังยาเสพติดตาสับปะรด หมู่บ้านละ 25 คน จำนวน 225 คน
 
การคมนาคม
 
   
  การคมนาคมมีความสะดวกในถนนสายหลักต่าง ๆ คือ
ถนนเกาะตาเถียร - บ้านวังม่วง และทางด้านทิศตะวันออก
ของตำบล มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลย 1 คือ ถนนสาย
พหลโยธิน ตาก - เชียงใหม่
  ถนนภายในตำบลมีทั้งถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
และถนนลูกรัง โดยเทศบาลตำบลไม้งามจะดำเนินการพัฒนา
เส้นทางคมนาคมภายในตำบลให้ดียิ่งขึ้นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
   
  มีสะพาน คสล.ข้ามแม่น้ำปิง เชื่อต่อระหว่าง หมู่ที่ 5 บ้านวังม่วง ตำบลไม้งาม และหมู่ที่ 5 บ้านวังม่วง ตำบลหนองบัวเหนือ ความยาว 400 เมตร ผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตรใช้สัญจรเพื่อความสะดวกในการคมนาคม ของประชาชนทั้งสองตำบล
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 โทรศัพท์ : 0-5551-3301 โทรสาร : 0-5551-6384
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลไม้งาม
จำนวนผู้เข้าชม 1,525,569 เริ่มนับ 14 ก.พ. 2566
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10